Home

Pbl 28 1

§ 28-1.Byggegrunn, miljøforhold mv. Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller. Pbl. § 28-1 første ledd fastsetter at grunn bare kan bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller. Pbl. § 28-1 fyrste ledd fastset at ein berre kan byggje på grunn dersom det er tilstrekkeleg tryggleik mot fare eller vesentleg ulempe som følgje av natur- eller. Rundskriv Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Telefon: 22 24 90 90 E-post: postmottak@kmd.dep.no Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmannsembetene Nr. Vår ref Dat Pbl § 28-1 + TEK17 Forbud mot deling og bygging Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller.

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven

§5.0.1 Risiko og sårbarhet (pbl § 28-1) Alle nye byggeområder skal vurderes i forhold til risiko og sårbarhet med hensyn til bla. rasfare, snølast,. TILTAK I OMRÅDER UNDER MARIN GRENSE, CA 150 MOH. Med hjemmel i pbl § 28-1 og kommuneplanens bestemmelser § 3.6, stiller Sande kommune følgende krav til tiltak. § 12.2 Faresoner (pbl. §§ 11-8 a og 28-1) • Riving etter pbl § 20-1, bokstav a, med mindre det er del av kulturminner/del av kulturmiljø, eller har verneverd

pbl § 28-1 Atkomst. Tilknytning til vei Gir tiltaket endrete avkjøringsforhold? Ja Nei Tomta skal ha atkomst til følgende vei som er opparbeidet og åpen for. A søkte om rammetillatelse for oppføring av fem sjøboder. Kommunen godkjente søknaden. Fylkesmannen foretok en prejudisiell vurdering av reguleringsplanen som var.

2.4. Nærmere om plan- og bygningsloven § 28-1 - Direktoratet for ..

Norges vassdrags- og energidirektorat Pbl § 28-1 - krav til sikker byggegrunn «Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er. Dispensasjon, jfr. pbl § 19-1, fra føresegnene i: (grunngjeving for dispensasjon skal gjevast på eige ark) Krav til byggjegrunn jfr pbl § 28-1 Flaum

2.4. Nærare om plan- og bygningslova § 28-1 - Direktoratet for byggkvalite

Pbl § 11-9 nr. 5 og § 28-1 Oppholds-, arbeids- og publikumsrom i nye bygg i eksisterende utbyggingsområder skal ikke ha gulv lavere enn 3 meter over havnivå Krav til byggjegrunn (pbl § 28-1) Flaum (TEK10 § 7-2) Nei Ja Dersom ja, beskriv kompenserande tiltak i vedlegg Skal byggverket plasserast i flaumutsett område? Skre

2.2 Saksbehandling ved mindre vesentlige endringer, jfr pbl § 28-1 nr 2 I Bergen er adgangen til å vedta mindre vesentlige endringer delegert til administrasjonen Pbl. § 28-1 sier at det skal være tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Kommunen kan forby oppføring av. sikkerheten både i anleggsfasen og ved ferdig anlegg i henhold til PBL § 28 -1. Hensynet til naturmangfoldet må ivaretas både under og etter gjennomføring av. Byggegrunn, miljøforhold - pbl. § 28 - 1: Er eiendommen som skal fradeles lokalisert til et område med fare for flom, skred eller andre naturfarer / miljøforhold Krav til byggegrunn (pbl § 28-1) Skal byggverket plasseres i flomutsatt område? Vedlegg nr. Vedlegg nr. Vedlegg nr. Flom X Nei (TEK17 § 7-2

følger av pbl §§ 28-1 og 29-5 og byggteknisk forskrift (TEK17), særlig kapittel 7 S ikkerhet mot naturpåkjenninger. Kvikkleireskred i Lyngen 2010. Foto NVE Sum Side 2 av 2 Krav til byggegrunn (pbl § 28-1) Flom (TEK10 § 7-2) Nei Ja Skal byggverket plasseres i område med fare for: Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak.

vurdere mot pbl § 30­2 (fare eller særlig ulempe i tilknytning til boligstrøk) og pbl 28­1 (byggegrunn, miljøfor. Samferdselsdepartementet (jf. lov om havner og farvann § 28). § 1.6 Forhold til kulturminneloven § 1.10 Krav til tekniske løsninger (pbl. §§ 11-9 pkt.3 Endringer pbl, høring 2016 § 28-1 fjernes Flyttes til kap 1 Forventer strengere praktisering Kommunen blir ansvarlig. Utbyggingsavtale

Rygge kommune 28/1-2010 . Østfold kommunerevisjon IKS 2 Likebehandling i saksbehandling etter Pbl. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG. For behandling av tomtedelingsplan (PBL § 28-1 og 2) og for søknad som forutsetter kun en behandling i Plan -og utviklingsutvalget. 27 200: 13. Konsesjonssaker VURDERING: Vi vil anbefale bygningsrådet å vedta nytt pkt i reguleringsbestemmelsenes § 1 som mindre vesentlig endring av reguleringsplan i h.h.t. PBL § 28-1 nr. Med hjemmel i pbl § 28-1 avslår bygningsmyndigheten søknad om tillatelse til bruksendring av naust til boligformål. Bygningsmyndighetenes drøfting/begrunnelse Krav til byggjegrunn (pbl § 28-1) Flaum (TEK17 § 7-2) Nei Ja Dersom ja, beskriv kompenserande tiltak i vedlegg Skal byggverket plasserast i flaumutsett område? Skre

Prejudisiell vurdering av reguleringsplan ved klagebehandling av

 1. Krav til byggegrunn (pbl § 28-1) Vedlegg nr. Vedegg nr. Vedegg nr. Flom Skal byggverket plasseres i nomutsatt område? Nei (TEKIO § 7-2) Skal byggvertcet plasseres.
 2. (pbl § 28-1) Foreligger det vesentlig ulemper som følge av natur - og miljøforhold? ja - nei Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak: Vedlegg nr.: Vedlegg
 3. byggetillatelser (PBL § 28-1/TEK10 kap.7) tilstrekkelig sikker, jfr. plan- og bygningsloven § 28-1 og TEK10 . Norges vassdrags - og energidirektorat NB
 4. Pbl § 27-1 pbl § 28-1. Påslippstillatelser GPS-innmålinger og rørleggeranmeldelser. Publisert 24. aug. 2016 kl. 14:06 Oppdatert 05. des. 2018 kl. 16:49
 5. Byggesaker has 566 members. Denne gruppen er ment for å dele kunnskap, erfaringer og synspunkter på plan- og byggesaker. Vi bruker ett vidt og folkelig..
 6. I henhold til pbl § 28-1 nr 4 er eierne / festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket gitt høve til å uttale seg. De

Søknad om oppretting av ny grunneigedom Kommunen sitt stempel: Søknad

 1. eiendommen gbnr. 28/1 på Askøy. Tiltakshaver ønsker at en del av bnr. 1 skal fradeles som egen tomt, Vi viser også til pbl. § 1-8
 2. 13:30-15:00tirsdag 28.1.14 (PBL) PBL Anne Spurkland R-203 GA21 P9 08:30-09:15 Anatomi (FOR) Det autonome nervesystemet Trygve Brauns Leergaard Store auditorium RH ALL
 3. Krav til grunnforhold jf. pbl §28-1 samt TEK 10 §7 Se også NVE's veiledere om temaene. Flom. Ligger parsellen i flomutsatt område? Nei. Ja. Skred
 4. Kommunen får mange henvendelser angående bygging av veger i regulerte hyttefelt. For å hindre forskjellsbehandling vil kommunen fra og med mars -07 behandle alle.
 5. Pbl. 28-1 og erstatningsansvar • Var det uaktsamt å tillate bygging på bakgrunn av eksisterande kunnskap? • Var det uaktsamt av kommunen å ikkje foreta.

Side 2 av 2 Krav til byggegrunn (pbl § 28-1) Flom (TEK10 § 7-2) Nei Ja Skal byggverket plasseres i område med fare for: Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i. Krav til byggegrunn (pbl § 28-1) Skal byggverket plasseres i område med fare for: Skal Flom (TEKIO § 7-2) byggverk t plasseres i tlomutsatt omraae? Hvis ja, ang hjemlet i Plan- og bygningslovens (Pbl) §28-1 (4).Veilederen kan også brukes for å dokumentere sikkerhet mot områdeskred for tiltak som ikke er underlagt Pbl SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL §12-5 NR.2) LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFR (LNFR) 3 28 / 1 3 28 / 3 2 8 /5 23 /9 1 8 4 3 23 / 5 0 1 . pbl §28-1 pkt. 2: 2. gangsbehandling i planutvalget kommunestyrets vedtak: (kst) utlegging til offentlig ettersyn fra 27.06 til 31.08.2001 1. gangsbehandling i.

Søknad om opprettelse av ny grunneiendom mm red29 12 1

(pbl § 28-1) Foreligger det vesentlig ulemper som følge av natur - og miljøforhold? ja - nei Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak: Vedlegg nr. Byggegrunn, miljøforhold - pbl. § 28 - 1 Er eiendommen som skal fradeles lokalisert til et område med fare for flom, skred eller andre naturfarer / miljøforhold

Rundskriv H-1/10 - regjeringen

 1. 19/07 04/554 reguleringsendring jfr pbl §28-1 ledd 2. - albert holmen 20/07 06/1215 privat reguleringsplan - solbakken hyttefelt 21/07 06/120
 2. u Krav til byggegrunn (pbl § 28-1) Skal byggverket plasseres i flomutsatt område? FlOm Vedleggnr. Nei Ja (TEK10 § 7-2) Z' U skred Za] Ny:igver]fla'nJ.
 3. PBL § 11-9 Lov om havner og farvann §§ 27 og 28). § 1.10.5 Forholdet til naturmangfoldloven Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8.
 4. Pbl § 28-1 forsikre seg om at det bygges på sikker grunn. Denne bestemmelsen setter krav til utredninger for bygging langs vann og vassdrag
 5. Sluttvedtak i kommunestyret 1/16 28.1.2016 SEL Ny sluttbehandling PBL § 12-5 nr 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Kjøreveg (kode 2011

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel for Sokndal kommune fastsatt

The acronym PBL is used widely in academic literature but what does it stand for? Problem-based learning, practice-based learning, 28.1.19). Hmelo-Silver, C.E. 6.1.3 Plan- og bygningsloven § 28-1..... 44. ii 7 Oppsummering og rettspolitisk vurdering. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-5: a) Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1): - Boligbebyggelse jfr. PBL. §28-1. § 3.6 Anleggsperiode

Geoteknikk og geoteknisk prosjekterin

Dokumentasjon for vurdering av ras-/flaumfare og grunn-/miljøtilhøve (pbl. § 28-1) PBL = Plan- og bygningslova, ML = Matrikkellova, MF = Matrikkelforskrift Hva er det å ha helsa i behold? Holder vi senga når vi burde være på jobb? Ta imot Jørgen Skavlans vaksine på PBL Lederkonferansen 2018 ‍ Meld deg på i.. 2 torsdag 28.1.10 08:30-09:15 Anatomi (FOR) Munnhulen, tygging og svelging Pål Brodin Lille auditorium GA01 ALLE 09:30-09:45 Anatomi (KURS) Demo: Munn, tenner, svelg. 2016 Premier Badminton League Shri Rajnath Singh being introduced to the players during the final day of the PBL 2016, 28 1 Mathias Boe: 2 2 3 2 100

www.baerum.kommune.n

Ny 2769,0 1585,0 1242,0 2827,0 28 1 29 En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl. Kap. 32 og at det kan medføre reaksjone Søknad om deling av eiendom i Herøy Kommune, 8850 Herøy Sakstype: DEL/PBL i medhold av plan- og bygningsloven § 20-1.ledd m) jf. §§ 26-1 tom 27-4 og §28-1

Priser byggesak - nannestad

TEMA Titte t for rapportmaler skrives inni enn oksn Datering, undertittel, ingress eller annen informasjon skrives under linjen TEMA Havnivåstignin område for regulerings- og bebyggelsesplan/områderegulering, eller detaljregulering, jf. pbl. 1985 §§ 22 og 24 og 28-2, eller pbl. §§ 12-1, 12-2 og 12- Det opplyses i søknaden at garasjens bruksareal (BRA) er på 28,1 m2. Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i henhold til pbl. § 21-3

Arealplanlegging i kvikkleireområder - naturfare

Andre natur- og miljøforhold (pbl § 28-1) Foreligger det vesentlig ulemper som følge av natur- og miljøforhold? ja - nei. Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak:. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-5: a) Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1): - Boligbebyggelse jfr. PBL. §28-1. § 3.7 Anleggsperiode nødvendig sikkerhet i henhold til plan- og bygningsloven §28-1. §3 Bestemmelser til arealformål (PBL §11-10) §3.1 Samferdselsanlegg (PBL 11-7 nr. 2 I tidligere plan- og bygningslov av 1985 § 28-1 (2) med mindre en skulle få dispensasjon fra plan jf. pbl. Kap. 19..

Vann og avløp i byggesaker Bærum kommun

PBL § 28- 1. Alle utgifter i forbindelse med anlegg av ny snuplass er kommunen uvedkommende, og bæres i sin helhet av tiltakshaver. Vedlegg: 01. Oversiktskart Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl. Nettstedet for deg som er opptatt av husbygging, oppussing og generell problemløsning i forbindelse med dette byggegrunn (pbl § 28-1) byggverkot plasseres i flomutsatt ornråde? det Vedlegg Vedlegg Vedlegg nr. Andre fyltes ut Cl søknaden Welder driftsbygning eller.

Byggesaker Public Group Faceboo

pbl. § 28-­‐‑1 På samme måte har den som får pålegg om tilknytning til slik ledning etter pbl. §§ 65, 66 og 92, plikt til å betale avgift bygningsloven § 7 og § 28-1 nr 2. -«Rekkefølgebestemmelser etter pbl § 11-9 pkt. 4 og utbyggingsavtaler etter kapittel 17 skal i form a Forslag til endring av reguleringsplaner, PBL § 28- 1, nr. 1 3. Søknader om mindre vesentlige reguleringsendringer, PBL § 28-1, nr 2 4. Forslag til. PBL-huset leier ut topp moderne møte- og konferanselokaler i Bodø. Nært flyplass, sentrum og byens hoteller. Dagpakke til 450,- kroner • Leie av møterom.

Planleggingsdager høsten 2018 og våren 2019 Mandag 24/9-18 Fredag 16/11-18 Mandag 28/1-19 Fredag 31/5-19 - pluss en Disse vil valgkomiteen ha i PBL-styret. § 6-1 i PBL skal legges til grunn i kommunens utviklingsarbeid. 2015 har folketallet økt med 1 469, det gir en prosentvis vekst på 28,1% Bygningsrådet vedtek med heimel i pbl § 28-1 nr.2 justering av tomtegrensene i felt B3 i reguleringsplanen for Haukås, slik det går fram av kart datert 22.2.94 Saken gjaldt dispensasjon fra reguleringsplan, herunder forholdet mellom dispensasjon og omregulering. Haram kommune ga dispensasjon fra reguleringsplanens.

PBL §1 - 6 er tillatt innenfor denne sonen før detaljregulering for ny E6 er og bygningsloven §28 - 1. §3 Bestemmelser til arealformål (PBL §11 - 10 QCVS PBL Tool User Guide, Rev. 4.x, 06/2017 2 NXP Semiconductors. Chapter 1 PBL Configuration and Validation • PBL validation on page 28 1.1 PBL configuratio 28/1 28/2 29/4 29/5 311/13 311/14 26/6 26/32 REGULERINGSPLAN FOR: Reguleringsplan PBL 2008 1U 6DPIHUGVHOVDQOHJJ RJ teknisk infrastruktur o_V Ve RP Haugavikneset, gnr. 28/1 - planen vidareførast. Tiltak som nemnd i pbl § 28 krav til byggetomta og ubygd areal og § 29 krav til tiltaket, ka (Pbl. § 25, l.ledd nr.6) Privat veg Restriksjonsområde/frisikt I medhold av § 28-1 i Plan- og bygningslovav 27. juni 2008 nr. 71, nskapeti sak PS 3/1

Detaljregulering, Tvedestrand Motorpark, - gnr/bnr 28/1 og 28/2 m.fl - varsel om igangsetting av planarbeid. I medhold av PBL § 12-10 vedtok Teknikk-,. 28.1 Bestemmelsesgrense parkering rundt Bergen sentrum Følgende byggegrenser gjelder for pbl. § 1-8 om forbud mot tiltak langs sjø spesifikasjonen er en standard for digitale arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl.). Miljøverndepartementet krever ikke at kommuner og fylkeskommuner tar i.

populær: